Δημόσιοι Φορείς

 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
 • Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
 • Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και Ηλείας
 • Δήμοι Ηλιούπολης, Πύργου Ηλείας, Χανίων, Σπάρτης, Πλατανιά Κρήτης
 • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) / πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
 • Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
 • Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης